strona główna » Co ona robi » Referaty na konferencjach
Referaty na konferencjach

1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej. GŁOS W DYSKUSJI - „Komu zależy na zmniejszeniu bezrobocia”.

 

2) 2-4.10.1995. MIELEC - Prawa i inicjatywy obywatelskie w budowie demokracji lokalnej - Mieleckie Centrum Kultury i RG w Mielcu. REFERAT - „Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia”.

 

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - „Bezrobocie postrzegane przez młodzież”.

 

4) 6-7.05.1996. RZESZÓW - Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT - „Ekonomiczne koszty bezrobocia”

 

5) 7) 17-20.09.1996. PRZYSIEK k/ TORUNIA - Rolnictwo i wieś europejska w drodze ku wspólnej przyszłości w XXI wiek - Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk Warszawa. REFERAT - „Specyficzne cechy rolnictwa na Rzeszowszczyźnie z uwzględnieniem wpływu bezrobocia na sytuację materialną ludności wiejskiej”.

 

6) 15-16.11.1996. BOGUCHWAŁA k/ RZESZOWA - Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej - Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska - REFERAT „Wielofunkcyjny rozwój wsi mieleckiej szansą przezwyciężenia bezrobocia agrarnego” (sekretarz Komitetu Organizacyjnego).

 

7) 22-24.11.1996. KRAKÓW - Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie. GŁOS W DYSKUSJI - „Społeczny aspekt procesu gospodarowania”.

 

8) 21.02.1997. MIELEC - Młodzież w dobie przemian – Stowarzyszenie Twórców Kultury „SĘK” REFERAT - „Bezrobocie w oczach młodzieży”.

 

9) 27.02.1997. WARSZAWA - Kapitał ludzki - Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów. GŁOS W DYSKUSJI ZŁOŻONY DO PROTOKOŁU - „Polskie bezrobocie marnotrawstwem kapitału ludzkiego i marnotrawstwem społecznych funduszy”.

 

10) 29.04.1997. RZESZÓW - Psychologiczno-społeczne skutki bezrobocia - Stowarzyszenie B-4 LIEN, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. REFERAT - „Społeczne skutki bezrobocia”.

 

11) 9-10.05.1997. RZESZÓW - Problemy społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT - „Subiektywne postrzeganie biedy przez społeczność lokalną Mielca na tle świadczeń z pomocy społecznej”.

 

12) 3-5.09.1997. ZIELONA GÓRA - Problemy zarządzania i finansowania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce w perspektywie integracji europejskiej - Instytut Zarządzania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. REFERAT - „Zmiany struktury kierunków kształcenia zawodowego w okresie transformacji systemowej na przykładzie województwa rzeszowskiego”.

 

13) 11.10.1997. BIAŁYSTOK - Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym – Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT - „Regionalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie rzeszowskim”.

 

14) 28.10.1997. TORUŃ - Seminarium metodologiczne rozwoju obszarów rustykalnych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. GŁOS W DYSKUSJI – „Charakterystyka moderatora przy opracowywaniu strategii rozwoju gmin”.

 

15) 21-22.11.1997. ŁAGÓW LUBUSKI - Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej - Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT „Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw i Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstałych w wyniku restrukturyzacji WSK-PZL MIELEC”.

 

16) 27-30.11.1997. ZAKOPANE - Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie. REFERAT„Wpływ restrukturyzacji monokultury przemysłowej i jej otoczenia na konkurencyjność firm funkcjonujących na terenie byłej WSK-PZL”.

 

17) 11-12.12.1997. RZESZÓW - Człowiek w procesie gospodarowania - Zakład Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. REFERAT„Wpływ transformacji systemowej na zachowania pracobiorców i pracodawców na rynku pracy”.

 

18) 29.04.1998. RZESZÓW - Przestępczość oraz inne patologiczne zachowania nieletnich - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. GŁOS W DYSKUSJI – „Przyczyny zachowań patologicznych, sposoby i możliwości ich przezwyciężania”.

 

19) 4-6.05.1998. BUKOWINA TATRZAŃSKA - Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki. REFERAT – „Stosunek społeczności lokalnej do kapitałowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa (na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu)”.

 

20) 14.06.1998. ROPCZYCE - Zrzeszenie wielofunkcyjne jako element w systemie instytucjonalnym społeczności lokalnych - Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie, Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. REFERAT – „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w integrowaniu społeczności wiejskich na tle innych organizacji lokalnych w okresie zmiany społecznej”.

 

21) 6-8.11.1998. SUHL NIEMCY - Niemcy i Polacy wspólnie w Europie - VII Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich. REFERAT – „Od samoświadomości do poczucia sprawiedliwości - drogi do lobby kobiet”.

 

22) 7-10.11.1998. ZAKOPANE - KOŚCIELISKO - Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie. REFERAT – „Porównanie wybranych aspektów efektywności funkcjonowania zrestrukturyzowanych spółek WSK-PZL Mielec i nowych firm skupionych w SSE w Mielcu”.

 

23) 20.11.1998. RZESZÓW - Współczesne koncepcje pracy socjalnej. Aplikacja i efekty-doświadczenia polsko-niemieckie - Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. REFERAT „Praca socjalna wobec problemów współczesności w Polsce” (sekretarz Komitetu Organizacyjnego).

 

24) 26-28.11.1998. NAŁĘCZÓW - Rynek a rozwój społeczny - Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, REFERAT – „Skutki bezrobocia jako problem społeczny w procesie adaptacji społeczności lokalnych do warunków rynkowych” (prowadzenie grupy roboczej).

 

25) 3-4.12.1998. TARNOPOL UKRAINA - Nowe formy przedsiębiorczości w transformacji systemowej - Okrągły stół - Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu. GŁOS W DYSKUSJI„Funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu”.

 

26) 9-10.12.1998. RZESZÓW - Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Zakład Organizacji i Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Małopolski Instytut Gospodarczy. REFERAT „Nowe formy przedsiębiorczości w ocenie społeczności lokalnej na przykładzie SSE EURO-PARK w Mielcu”.

 

27) 27.03.1999. TARNOPOL UKRAINA - Przedsiębiorczość a problemy transformacji obywatelskiego dialogu między Wschodem a Zachodem - Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu, Biznes Inkubator. REFERAT Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład nowej formy przedsiębiorczości w społeczności lokalnej”.

 

28) 23-24.06.1999. KRAKÓW - Zarządzanie w przemyśle, teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku - Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Komitet Organizacji i Zarządzania Polska Akademia Nauk. REFERAT„Przemiany w społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej”.

 

29) 23-26.09.1999. KRAKÓW – Civil cociety and social development – Biennual European UCISD Conference. REFERAT ZŁOŻONY – “Causes of informal economy in ninaintis”.

 

30) 9.10.1999. BOGUCHWAŁA k/RZESZOWA – Straż ogniowa w środowisku lokalnym – Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. REFERAT – Rola OSP w kształtowaniu więzi w społeczności lokalnej”.

 

31) 10-12.10.1999. TURAWA – Produktywność konkurencyjność integracja – Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy, Uniwersytet Opolski, Katedra Ekonomii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. REFERAT – „Społeczno-środowiskowe uwarunkowania produktywności czynnika ludzkiego”.

 

32) 12-14.10.1999. JEDLEC – Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej – Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT„Przyczyny gospodarki nieformalnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych”.

 

33) 20-23.10.1999. KRAKÓW - Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania Oddział w Krakowie, CECIOS. REFERAT – „Socjotechniczne aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w warunkach zmiany społecznej”.

 

34) 19-20.11.1999. ŁÓDŹ – Autorytety wiejskie, człowiek, kultura, organizacje społeczne – Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Uniwersytet Łódzki. REFERAT„Stare i nowe obyczaje na wsi Małopolskiej”.

 

35) 26-29.03.2000. ROVNO UKRAINA – Globalizacja u progu XXI wieku - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rovnym. REFERAT – „Postawy obywatelskie w społeczności lokalnej wobec przemian gospodarczych w Polsce”.

 

36) 10-13.06.2000. KARPACZ - Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. REFERAT – „Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim”.

 

37) 15-17.06.2000. NAŁĘCZÓW – Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość - Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT – „Życie codzienne bezrobotnych” (prowadzenie grupy roboczej).

 

38) 20-23.09.2000. RZESZÓW – TYCZYN - Geneza i perspektywy społeczeństwa polskiego. Los i wybór - XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny - Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczny, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Grupa tematyczna nr 2: Socjologia gospodarki teorie, obszar badawczy i perspektywy. REFERAT„Przejawy gospodarki nieformalnej w gospodarce planowej i rynkowej” (sekretarz Komitetu Organizacyjnego).

 

39) 28-30.09.2000. RYGA ŁOTWA – Social Work and Social Development New Trends in a Changing Europe - Higher School of Social Work and Social Pedagogics „Attistiba” Inter-University Consortium for International Social Development. REFERAT ZŁOŻONY “Quality Changes in Social Work in the Period of Social and Economic Transformations”.

 

40) 19-20.10.2000. WOLA MILANOWSKA – Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej - Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach. REFERAT – „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w regionie rzeszowskim w kontekście integracji z Unią Europejską”.

 

41) 25-26.01.2001. WARSZAWA - Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej - VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT ZŁOŻONY – „Polityka regionalna w układzie terytorialnym Polski”.

 

42) 09.04.2001. PRZEMYŚL - Samorządność w społecznościach gminnych - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, REFERAT ZŁOŻONY – „Problemy restrukturyzacji obszarów wiejskich a rozwój samorządności społeczności lokalnych”.

 

43) 27.04.2001. WARSZAWA - Rolnictwo polskie w strukturach europejskich - Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej, Komitet Ekonomiki Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, REFERAT ZŁOŻONY – „Uwarunkowania zmian na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską” .

 

44) 17.06.2001. WARSZAWA – Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT „Zmiany społeczno-ekonomiczne w wiejskich i miejskich społecznościach lokalnych w okresie transformacji na tle socjalizmu”.

 

45) 3-4.07.2001. RUDKA - Od administrowania do zarządzania w gminie i powiecie – Katedra Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Zarządzania i Marketingu, Politechnika Białostocka. REFERAT „Społeczno-ekonomiczne zmiany w wiejskiej społeczności lokalnej”.

 

46) 19-20.10.2001. TORUŃ – Socjologia w szkołach wyższych. Kształcenie socjologów i nauczanie socjologii w Polsce w latach 1989-2001 - Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT – „Rola socjologii w kształceniu ekonomistów w wyższych szkołach państwowych i niepublicznych”.

 

47) 2-23.10.2001. RZESZÓW – Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość - Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. REFERAT Znaczenie lokalizmu w globalnym świecie”.

 

48) 23-24.11.2001. POZNAŃ – Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu - Akademia Rolnicza w Poznaniu. REFERAT„Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania syndromu biedy w wiejskiej społeczności lokalnej Podkarpacia na tle przemian transformacyjnych”.

 

49) 5.12.2001. KALISZ – Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia - Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. REFERAT„Analiza wielkości i struktury bezrobocia lokalnego na tle regionu i Polski w latach 1990-1998”.

 

50) 19-20.12.2001. KALISZ – Stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie wieków - Katedra Ekonomiki i Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT – „Zasoby ludzkie w procesie restrukturyzacji”.

 

51) 18.01.2001. WARSZAWA – Dysproporcje rozwoju regionalnego i rola edukacji ekonomicznej w ich przezwyciężaniu - Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zarząd Oddziału Warszawskiego. REFERAT „Zjawiska nowej racjonalności w społecznościach lokalnych”.

 

52) 18.02.2002. TORUŃ – Wielowymiarowość pracy socjalnej – wyzwania epistemologiczne i zadania w sferze praktyki społecznej – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sekcja Pracy Socjalnej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT„Zmiany jakościowe w pracy socjalnej w okresie przemian społeczno—gospodarczych”.

 

53) 10-12.06.2002. NAŁĘCZÓW - Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej – Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT„Czynniki stymulujące i destabilizujące rozwój społeczności lokalnych funkcjonujących w warunkach społecznej gospodarki rynkowej” (prowadzenie grupy roboczej).

 

54) 16-18.06.2002. KARPACZ - Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. REFERAT„Integracja i dezintegracja struktur organizacyjnych”.

 

55) 21.06.2002. WARSZAWA - Strefy uprzywilejowania w polskiej polityce gospodarczej – Szkoła Główna Handlowa, Rada Naukowa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT„Efekty funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie strukturalnego bezrobocia”.

 

56) 26-28.09.2002. RZESZÓW – Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy - Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Rzeszowie. REFERAT„Wpływ drugiego obiegu gospodarczego na nierówności społeczne” (sekretarz Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

57) 17-18.10.2002. SIEDLCE – Instrumenty wspierania przemian na obszarach wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT – „Czynniki sprzyjające i niesprzyjające restytucji społeczności lokalnych w dobie globalizacji”.

 

58) 7-8.11.2002. USTI NAN LABEM (CZECHY) – Ekonomika a obcan v procesu integrace – Univesitas Purkyniana. REFERAT „Postrzeganie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym”.

 

59) 12-13.05.2003. NAŁĘCZÓW – Społeczna gospodarka rynkowa – wyzwania XXI wieku - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski. REFERAT„Społeczna gospodarka rynkowa w koncepcji Ludwika Erharda – szanse kontynuacji”. (współautor S. Wesołowski)

 

60) 15.05.2003. KIELCE – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach. REFERAT „Rynek Pracy” o sytuacji młodzieży na rynku pracy”. (współautor Eugeniusz Moczuk)

 

61) 18-19.10.03. RZESZÓW – W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT„Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej” (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

62) 16-17.10.03. KATOWICE – Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej w Polsce - Studium Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Sekcja Pracy Socjalnej Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT„Polityka społeczna w społecznej gospodarce rynkowej”.

 

63) 17-19.11.2003. BĘDLEWO – Zarządzanie zmianą. Zakres, kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw - Katedra Ekonomiki Produkcji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. REFERAT „Globalizacyjne i integracyjne determinanty konkurencyjności zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw”.

 

64) 5.04.2004. WARSZAWA – Rola państwa w życiu społeczno-gospodarczym - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. REFERAT – „Społeczna gospodarka rynkowa w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”. (współautor S. Wesołowski)

 

65) 17-19.05.2004. NAŁĘCZÓW - Człowiek i rynek – Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT „Aktywność społeczności lokalnych w okresie transformacji systemowej w Polsce” (prowadzenie grupy roboczej).

 

66) 17-19.06.2004. WISŁA – Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne - Zakład Systemów Gospodarczych, Katedra Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. REFERAT„Percepcja modelu społecznej gospodarki rynkowej w świadomości społecznej transformujących się społeczeństw”.

 

67) 15-18.09.2004. POZNAŃ – Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy. XII Zjazd Socjologiczny - Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. REFERAT ZŁOŻONY„Podstawy polityki społecznej w społeczeństwie postprzemysłowym”.

 

68) 23-24.09.2004. RZESZÓW – Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT „Jakość pracy w społeczeństwie postrynkowym w perspektywie globalnej i lokalnej” (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

69) 21-22.10.2004. MOŚCIBRODY - Absorpcja unijnych i budżetowych środków finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT – „Wkład programów unijnych w stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnej”.

 

70) 25-26.11.2004. ŁÓDŹ – Wieś polska w tyglu przemian społeczno-kulturowych i politycznych XX wieku - Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi przy Katedrze Etnologii, Uniwersytet Łódzki, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. REFERAT„Środowisko wiejskie w aspekcie zmiany społecznej”.

 

71) 11-14.05.2005. JURATA – Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, European Association for Security. REFERAT „Bezpieczeństwo socjalne w społecznej gospodarce rynkowej”.

 

72) 16-18.05.2005. NAŁĘCZÓW – Religia a gospodarka - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży. REFERAT – „Znaczenie czynnika społecznego w gospodarce według społecznej nauki kościoła” (prowadzenie grupy roboczej).

 

73) 22-23.09.2005. RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt globalny i lokalny - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT – „Społeczne skutki globalizacji(członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

3574) 20-21.10.2005. SIEDLCE – Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich - Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT – „Czynniki wpływające na dyfuzję innowacji w obszarach wiejskich w warunkach integracji z UE”.

 

75) 27.02.2006. WARSZAWA – Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT„Zmiana społeczna w wiejskiej społeczności lokalnej w gminach powiatu mieleckiego na Podkarpaciu”.

 

76) 31.03.2006. BIAŁA PODLASKA – Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski. REFERAT„Elementy polityki społecznej w modelu społecznej gospodarki rynkowej na poziomie lokalnym”.

 

77) 8.05.2006. STALOWA WOLA – Szanse rozwoju województwa podkarpackiego - Wyższa Szkoła Bankowa OLIMPUS w Warszawie Filia w Stalowej Woli. REFERAT ZŁOŻONY „Konwergencja wiejskości i miejskości w okresie transformacji systemowej na przykładzie powiatu mieleckiego”.

 

78) 15-17.05.2006. NAŁĘCZÓW - Nowa ekonomia a społeczeństwo - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT„Od wiejskich wspólnot lokalnych do zbiorowości terytorialnych”. (prowadzenie grupy roboczej)

 

79) 13-28.08.2006. VLOTHO NIEMCY – Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die Europaische Integration – Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, Gesamteuropaische Studienwerk. REFERAT„Probleme der europaischen Integration“.

 

80) 28-29.09.2006. RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost w gospodarce opartej na wiedzy - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. REFERAT – „Społeczna ocena transformacji systemowej w kontekście nierówności społecznych” (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

81) 19-20.10.2006. SIEDLCE - Przedsiębiorstwa agrobiznesu w rozwoju regionów - Zakład Agrobiznesu, Instytut Agronomii, Akademia Podlaska w Siedlcach. REFERAT – „Zróżnicowanie funkcji społecznych i aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi (na przykładzie powiatu mieleckiego)”.

 

82) 14-16.05.2007. NAŁĘCZÓW - Nowoczesność i ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT„Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach 1996-2006” (prowadzenie grupy roboczej).

 

83) 28-31.05.2007. JURATA – Bezpieczeństwo w administracji i biznesie - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, European Association for Security. REFERAT „Zagrożenie bezrobociem a bezpieczeństwo zatrudnienia”.

 

84) 24-25.10.2007. WARSZAWA – Stop przemocy w rodzinie i w szkole - KARAN .REFERAT„Agresja w szkole”.

 

85) 27-28.09.2007. RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomii Stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. REFERAT „Społeczno-ekonomiczny wymiar wiejskich społeczności lokalnych na Podkarpaciu” (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

86) 21-23.11.2007. RZESZÓW – Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Uniwersytet Lwowski UKRAINA. REFERAT – „Migracje ekonomiczne z transgranicznych obszarów wiejskich” (moderator obrad).

 

87) 17.03.2008. WARSZAWA – Seminarium - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk. REFERAT „Procesy przemian wiejskich społeczności lokalnych na tle miasta w powiecie mieleckim w okresie transformacji”.

 

88) 9.04.2008. RZESZÓW – Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w szkole - Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie. REFERAT „Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości dla szkół na Podkarpaciu – zasoby i potrzeby”.

 

89) 12-14.05.2008. NAŁĘCZÓW - Kultura a rynek - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT „Uniwersalizacja kultury w wiejskiej społeczności lokalnej” (prowadzenie grupy roboczej).

 

90) 11-12.09.2008. ŁÓDŹ – Miejsca i instytucje - Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki. REFERAT „Wiejska przestrzeń społeczna a instytucje społeczne”.

 

91) 25-26.09.2008. RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście uwarunkowań instytucjonalnych - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Ekonomii Stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. REFERAT – „Współczesne problemy dostosowań instytucjonalnych w skali globalnej, krajowej i lokalnej” (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

92) 19-20.11.2008. - ŁÓDŹ – Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i biedy, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki,. REFERAT„Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności wiejskiej”.

 

93) 26-17.11.2008. – POZNAŃ – Sacrum i profanum w codziennym i odświętnym życiu rodziny polskiej na tle aktualnej zmiany społecznej - Zakład Katolickiej Nauki Społecznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. REFERAT – „Sacrum i profanum w codziennym i odświętnym życiu społeczności wiejskiej”.

 

94) 4.03.2009. – GDAŃSK – Kobieta w kulturze. Kobieta, mężczyzna, miłość - Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. REFERAT „Integracja kobiet o imieniu Krystyna w perspektywie ruchu społecznego”.

 

95) 11-13.05.2009. – NAŁĘCZÓW - E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej – Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. REFERAT – „Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności lokalnej”.

 

96) 15.05.2009. – WARSZAWA – Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej – Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. REFERAT – „Życie religijne mieszkańców wsi w perspektywie zmiany systemowej”.

 

97) 17-19.05.2009. – BARANÓW SANDOMIERSKI – Tradycja w procesie przemian – Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa, Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. REFERAT – „Elementy kultury tradycyjnej w życiu społeczności lokalnych regionu Podkarpacia”.

 

98) 21-22.05.2009. - KRAKÓW – Społeczeństwo – Kultura – Technologia – Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. REFERAT – „Wpływ nowoczesnych środków przekazu, łączności i komunikacji na życie społeczne wsi”.

 

99) 28-29.05.2009. – POZNAŃ – Kobiety w polskiej transformacji 1989-12009 – Instytut Socjologii, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. REFERAT – „Role społeczne kobiet wiejskich w perspektywie zmiany systemowej”.

 

100) 24-25.09.2009. – RZESZÓW – Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczne w Krakowie. REFERAT – „Wybrane aspekty modernizacji wsi i rolnictwa” (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji)..

 

101) 25.11.2009. – RADOM – Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne? – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych. REFERAT – „Afiliacja społeczna a instytucjonalne rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych”.

 

102) 5-7.05.2010. – NAŁĘCZÓW – Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii - REFERAT – „Zmiana społeczna w wymiarze lokalnym”.

 

103) 23-24.06.2010. – LUBLIN – Kultura ludowa jako źródło symboli narodowych w dobie globalizacji, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Kulturoznawstwa. REFERAT – „Ewolucja od kultury ludowej do kultury na wsi w dobie globalizacji”.

 

104) 8-11.09.2010. – KRAKÓW – Co się dzieje ze społeczeństwem, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza. REFERAT WYŁOŻONY – „Nowi ubodzy jako wybrakowani konsumenci”.

 

105) 23-24.2010. RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej. REFERAT – Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna” (członek Komitetu Organizacyjnego, prowadzenie sekcji).

 

106) 28.12.2010. RZESZÓW – Ekonomia społeczna szansą dla zagrożonych wykluczeniem” - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”. REFERAT – Podkarpackie Centrum Ekonomii Społecznej”.

 

107) 16-18.05.2011. NAŁĘCZÓW – Społeczeństwo sieci – Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii. REFERAT –  „Od społeczeństwa więzi do społeczeństwa kontaktu”. 

 

108) 27-28.06.2011. BOGATYNIA – Krajobrazy kulturowe obszarów wiejskich. Wyzwania edukacyjne. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Instytut Socjologii. REFERAT – „Folklor  - folkloryzm – folkloryzm –e-folklor”.

 

109) 22-23.09.2011. RZESZÓW - Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja gospodarki dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej. REFERAT – „Wpływ ról społecznych kobiet wiejskich na procesy

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom