strona główna » Co ona robi » Publikacje naukowe po doktoracie
Publikacje naukowe po doktoracie

MONOGRAFIE

1. Bezrobocie strukturalne w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, (s. 136).

 

 

2. Społeczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, (s. 158).

 

 

 

 

3. Ekonomiczne koszty bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, (s. 58).

 

 

 

4. Przemiany wiejskich społeczności lokalnych w odniesieniu do miasta. Studium zmiany systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, (s. 536).

 

 

 

 

 

5. Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, (s. 211).

 

 

 

6) Od inicjatyw lokalnych w „Dolinie Strugu” do programu ekonomii społecznej na Podkarpaciu, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, Błażowa-Chmielnik-Hyżne-Tyczyn 2010 (współautor ks. Piotr Steczkowski) (207).

 

 

 

 

 

 

7) Fenomen Krystyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2012 (str. 310).

 

 

 

 

 

8) Przyjaciele Rzeszowa. Socjologiczny portret ruchu regionalnego, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa. Seria Resoviana, WBX Studio,  Rzeszów 2016, s. 253.

 

 

 

 

9) Z kart historii ku przyszłości. Jubileusz 80-lecia szkolnictwa ekonomicznego w Mielcu, red.  Krystyna Leśniak-Moczuk, WBX Studio, Rzeszów 2017, s. 360.

 

 

 

PODRĘCZNIKI

 

 

1. Polityka regionalna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996. (współautor Antoni Jarosz), (s. 194).

 

2. Podstawy socjologii i psychologii społecznej. Skrypt dla studentów, Rzeszów-Przemyśl 2002 i 2003 (współautor Eugeniusz Moczuk).

 

 

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA

1. Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Rzeszów-Tyczyn, 20-23 września 2000 r., red. A. Kojder, K. Z. Sowa, współpraca redakcyjna K. Leśniak-Moczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, (s. 637).

 

 

 

 

ARTYKUŁY

1) Ekonomiczne koszty bezrobocia na przykładzie rejonu mieleckiego [w:] Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie, red. M. Malikowski, D. Markowski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996, s. 139-151.

 

 

2) Z badań nad działalnością instytucji służących zmniejszeniu bezrobocia w rejonie mieleckim, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, Z. 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996, s. 49-62.

 

 

 

 

3) Wyniki badań ankietowych dotyczących opinii młodzieży na temat bezrobocia, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, Z. 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996, s. 63-80.

 

 

 

 

4) Zasady i kierunki restrukturyzacji rolnictwa, „Wieś i Doradztwo” 1997, nr 1, Kraków, s. 26-33.

 

 

 

 

5) Wielofunkcyjny rozwój wsi mieleckiej szansą przezwyciężenia bezrobocia agrarnego [w:] Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, red. A. Jarosz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Boguchwała 1997, s. 183-188.

 

 

 

 

6) Skutki bezrobocia strukturalnego w rejonie Mielca, „Polityka Społeczna” 1997 nr 5-6, Warszawa, s. 9-12.

 

 

 

 

7) Subiektywne postrzeganie biedy przez społeczność lokalną Mielca na tle świadczeń z pomocy społecznej [w:] Problemy społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce, red. M. Malikowski, Wydawnictwo MANA, Rzeszów 1997, s. 102-114.

 

 

 

 

8) Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw i Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstałych w wyniku restrukturyzacji WSK-PZL MIELEC [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Cz. Glinkowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, s. 299 - 306.

 

 

 

 

9) Wpływ restrukturyzacji monokultury przemysłowej i jej otoczenia na konkurencyjność firm funkcjonujących na terenie byłej WSK-PZL MIELEC [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997, s. 344 - 348.

 

 

 

10) Stosunek społeczności lokalnej do kapitałowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa (na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu) [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, t. 2, red. J. Duraj, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998, s. 403-410.

 

 

11) Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w integrowaniu społeczności wiejskich na tle innych organizacji lokalnych w okresie zmiany społecznej [w:] Zrzeszenie wielofunkcyjne jako element w systemie instytucjonalnym społeczności lokalnych, red. W. Tabasz, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Rzeszów-Tyczyn, Ropczyce 1988, s. 27-36.

 

 

 

12) Wpływ transformacji systemowej na zachowania pracobiorców i pracodawców na rynku pracy [w:] Człowiek w procesie gospodarowania, red. K. Jaremczuk, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 221-231.

 

 

13) Porównanie wybranych aspektów efektywności funkcjonowania zrestrukturyzowanych spółek WSK-PZL Mielec i nowych firm skupionych w SSE w Mielcu [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998, s. 566-573.

 

 

 

 

14) Skutki bezrobocia jako problem społeczny w procesie adaptacji społeczności do warunków rynkowych [w:] Rynek a rozwój społeczny, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1998, s. 325-330. (współautor Z. Maksimowicz, E. Moczuk)

 

 

 

 

15) Rolnictwo w południowej Polsce w perspektywie Unii Europejskiej (przypadek krańcowy) [w:] Rolnictwo i wieś europejska w drodze ku wspólnej przyszłości w XXI wiek, red. Z. T. Wierzbicki, A. Kaleta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Toruń-Warszawa 1998, s. 313-318.

 

 

 

 

16) Przemiany w społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej [w:] Zarządzanie w przemyśle teoria i praktyka wyzwania XXI wieku, red. A. Jankowska-Klapkowska, M. Księżyk, A. Peszko, Komitet Organizacji i Zarządzania Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 1999, s. 113-122.

 

 

 

 

17) Nowe formy przedsiębiorczości w ocenie społeczności lokalnej. Na przykładzie SSE EURO –PARK w Mielcu [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999, s. 99-106.

 

 

 

 

18) Rola instytucji pozarządowych w polskiej społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej, politycznej i ekonomicznej [w:] Transkordonne spiwrobitnictwo u polietnicznich regionach schidnoj ta piwdenno-schidnoj Ewropi, Bukowinskij Politologicznij Centr, Biuro Zicpiwrobitnictwa w Ukraini Fondu F. Eberta, Czerniwci 1999, s. 52-58.

 

 

 

 

19) Przyczyny gospodarki nieformalnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, cz. 1, red. Cz. Glinkowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s. 338-343.

 

 

 

 

20) Socjotechniczne aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w warunkach zmiany społecznej [w:] Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999, s. 272-276.

 

 

 

21) Zmiany struktury kierunków kształcenia zawodowego w okresie transformacji systemowej na przykładzie województwa rzeszowskiego [w:] Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską, red. D. Fic, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1999, s. 229-236.

 

 

22) Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w kształtowaniu więzi społecznych [w:] Straż ogniowa w środowisku lokalnym, red. W. Tabasz, T. Chrobak, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 1999, s. 52-57, (współautor E. Moczuk).

 

 

 

 

23) Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład przedsiębiorczości w procesie przemian społeczno-gospodarczych [w:] Pibprijemnictwo ta rozwitok spiwrobitnictwa w Ewroregioni Karpati, red. I. Bakuszewicz, K. Kaszuba, Institut Regionalnich Doslidżen Nacionalnoi Akademii Nauk Ukraini, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszowski Małopolski Instytut Gospodarczy, Termopil-Rzeszów 2000, s 54-62.

 

 

 

 

24) Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 520-527.

 

 

 

 

25) Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w regionie rzeszowskim w kontekście integracji z Unią Europejską, „Miscellanea Oeconomicae”, Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 89-96.

 

 

 

26) Życie codzienne bezrobotnych [w:] Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2000, s. 239-246.

 

 

 

 

 

 

 

27) Znaczenie zwyczajów i obyczajów w życiu człowieka i integracji społeczności lokalnej, Zeszyty Wiejskie III, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź 2001, s. 114-127

 

 

 

 

28) Społeczno-ekonomiczne zmiany w wiejskiej społeczności lokalnej [w:] Zarządzanie lokalne w gminie i powiecie, red. B. Budzisz, A. Mirończuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2001, s. 9-16.

 

 

 

 

29) Przejawy gospodarki nieformalnej w Polsce lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [w:] Socjologia gospodarki. Wybrane obszary badawcze, red. S. Partycki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2001, s. 103-120.

 

30) Causes of Informal Economy in

 

 

Poland in the Nineties [in:] Civil Society and Social Development, Proceedings of the 6-th Biennial European IUCISD Conference in Krakow 1999, Peter Lang AG European Academic Publishers Bern. Berlin. Bruxelles. Frankfurt am Main. New York. Oxford. Wien 2001, s. 293-304.

 

 

31) Razwitje sjelskich regionow w Polsze na rubierze tysjaczaletija [w:] Informoenergeticzni technołogii adaptacijnich procesiw żittedialnosti na poczatky III-go tisjaczolittja, Zbirnik naukowich prac, ZAT „ETNWF” KOŁO”, Kijew-Kriwij Rig, 2001, s. 91-102.

 

 

 

 

32) Uwarunkowania zmian na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską „Gospodarka Administracja Samorząd” 2001, nr 4-5, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl, s. 42-47.
 

 

 

 

33) Analiza wielkości i struktury bezrobocia w rejonie mieleckim na tle województwa rzeszowskiego i Polski w latach 1990-1998, „Gospodarka Administracja Samorząd” 2001, nr 6, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl, s. 8-29.
 

 

 

34) Czynniki stymulujące i destabilizujące rozwój społeczności lokalnych funkcjonujących w warunkach społecznej gospodarki rynkowej [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. 2, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2002, s. 172-177.

 

35) Zjawiska nowej racjonalności w społecznościach lokalnych [w:] Polityka regionalna i edukacyjna wobec dysproporcji rozwojowych polskiej przestrzeni, red. J. Brdulak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyt Naukowy nr 5, Warszawa 2002, s. 79-83.

 

 

 

 

 

 

36) Integracja i dezintegracja struktur organizacyjnych [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 378-384.

 

 

37) Czynniki sprzyjające i niesprzyjające restytucji społeczności lokalnych w dobie globalizacji [w:] Ekonomiczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, B. Piechowicz, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 295-306.

 

 

 

38) Znaczenie lokalizmu w procesie globalizacji [w:] Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość, red. J. Kaliński, K. Kaszuba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2002, s. 83-98.

 

39) Zmiany jakościowe w pracy socjalnej w okresie przemian społeczno-gospodarczych [w:] Wielowymiarowość pracy socjalnej, red. K. Frysztacki, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2002, s. 111-120.

 

40) Problemy restrukturyza

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom