strona główna » Co ona robi » Publikacje naukowe po doktoracie
Publikacje naukowe po doktoracie
PUBLIKACJE NAUKOWE PO DOKTORACIE
 
MONOGRAFIE:
 
1. Bezrobocie strukturalne w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, (s. 136).
 
2. Społeczne skutki bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, (s. 158).
 
3. Ekonomiczne koszty bezrobocia w rejonie Mielca w latach 1990-1994, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, (s. 58).
 
4. Przemiany wiejskich społeczności lokalnych w odniesieniu do miasta. Studium zmiany systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, (s. 536).
 
5. Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, (s. 211).
 
6) Od inicjatyw lokalnych w „Dolinie Strugu” do programu ekonomii społecznej na Podkarpaciu, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, Błażowa-Chmielnik-Hyżne-Tyczyn 2010 (współautor ks. Piotr Steczkowski) (207).

7) Fenomen Krystyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2012 (str. 310).

 
PODRĘCZNIKI:
 
1. Polityka regionalna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996. (współautor Antoni Jarosz), (s. 194).
 
2. Podstawy socjologii i psychologii społecznej. Skrypt dla studentów, Rzeszów-Przemyśl 2002, (współautor Eugeniusz Moczuk).
 
WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA:
 
1. Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Rzeszów-Tyczyn, 20-23 września 2000 r., red. A. Kojder, K. Z. Sowa, współpraca redakcyjna K. Leśniak-Moczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, (s. 637).
 
RECENZJE:
 
1) Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych Polski południowo-wschodniej, red. M. Malikowski i A. Grzesik, Rzeszów 1996, „Polityka Społeczna” 1997, nr 7, Warszawa, s. 26-27.
 
2) Recenzja wydawnicza książki pt. Homofobia mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw, red. I. Desprak, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008 (s. 11).
 

3) Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr Joanny Romanowskiej z zakresu socjologii p.t. Miłośniczy ruch regionalny na Lubelszczyźnie. Studium historyczno-socjologiczne, promotorstwa prof. dra hab. Sławomira Partyckiego. Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

4) Recenzja wydawnicza artykułu: Uspołecznianie  ryzyka i strat w sytuacji kryzysu gospodarczego, Prakseologia. grupa tematyczna XV Zjazdu Socjologicznego, red. Krzysztof Jasiecki, Elżbieta Kolasińska.

5) Recenzja wydawnicza artykułu: Dyskurs modernizacyjny a świat przeżywany młodych pracowników nauki. Analiza form i treści aktywności w dyskursie publicznym, [w:] Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Kształcenie, praca, emigracja?, grupa tematyczna 78 „Strategie radzenia sobie przez młodzież w czasach kryzysu: kształcenie, praca, emigracja”, XV Zjazdu Socjologicznego, red. Maria Zielińska, „Rocznik Lubuski” 40/3.

6) Recenzja wydawnicza artykułu: Elastyczne kariery młodych Lubuszan – strategie radzenia sobie na współczesnym rynku pracy, [w:] Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Kształcenie, praca, emigracja?, grupa tematyczna 78 „Strategie radzenia sobie przez młodzież w czasach kryzysu: kształcenie, praca, emigracja”, red. Maria Zielińska, XV Zjazdu Socjologicznego „Rocznik Lubuski” 40/3.

7) Recenzja wydawnicza monografii Na pograniczach. Szanse i zagrożenia społeczne, red. Piotr Frączek, Jolanta Karolczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sanok 2015.

 
ARTYKUŁY:
 
1) Ekonomiczne koszty bezrobocia na przykładzie rejonu mieleckiego [w:] Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie, red. M. Malikowski, D. Markowski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996, s. 139-151.
 
2) Z badań nad działalnością instytucji służących zmniejszeniu bezrobocia w rejonie mieleckim, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, Z. 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996, s. 49-62.
 
3) Wyniki badań ankietowych dotyczących opinii młodzieży na temat bezrobocia, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, Z. 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996, s. 63-80.
 
4) Zasady i kierunki restrukturyzacji rolnictwa, „Wieś i Doradztwo” 1997, nr 1, Kraków, s. 26-33.
 
5) Wielofunkcyjny rozwój wsi mieleckiej szansą przezwyciężenia bezrobocia agrarnego [w:] Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej, red. A. Jarosz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Boguchwała 1997, s. 183-188.
 
6) Skutki bezrobocia strukturalnego w rejonie Mielca, „Polityka Społeczna” 1997 nr 5-6, Warszawa, s. 9-12.
 
7) Subiektywne postrzeganie biedy przez społeczność lokalną Mielca na tle świadczeń z pomocy społecznej [w:] Problemy społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce, red. M. Malikowski, Wydawnictwo MANA, Rzeszów 1997, s. 102-114.
 
8) Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw i Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstałych w wyniku restrukturyzacji WSK-PZL MIELEC [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Cz. Glinkowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, s. 299 - 306.
 
9) Wpływ restrukturyzacji monokultury przemysłowej i jej otoczenia na konkurencyjność firm funkcjonujących na terenie byłej WSK-PZL MIELEC [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997, s. 344 - 348.
 
10) Stosunek społeczności lokalnej do kapitałowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa (na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu) [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, t. 2, red. J. Duraj, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998, s. 403-410.
 
11) Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w integrowaniu społeczności wiejskich na tle innych organizacji lokalnych w okresie zmiany społecznej [w:] Zrzeszenie wielofunkcyjne jako element w systemie instytucjonalnym społeczności lokalnych, red. W. Tabasz, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Rzeszów-Tyczyn, Ropczyce 1988, s. 27-36.
 
12) Wpływ transformacji systemowej na zachowania pracobiorców i pracodawców na rynku pracy [w:] Człowiek w procesie gospodarowania, red. K. Jaremczuk, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 221-231.
 
13) Porównanie wybranych aspektów efektywności funkcjonowania zrestrukturyzowanych spółek WSK-PZL Mielec i nowych firm skupionych w SSE w Mielcu [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998, s. 566-573.
 
14) Skutki bezrobocia jako problem społeczny w procesie adaptacji społeczności do warunków rynkowych [w:] Rynek a rozwój społeczny, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1998, s. 325-330. (współautor Z. Maksimowicz, E. Moczuk)
 
15) Rolnictwo w południowej Polsce w perspektywie Unii Europejskiej (przypadek krańcowy) [w:] Rolnictwo i wieś europejska w drodze ku wspólnej przyszłości w XXI wiek, red. Z. T. Wierzbicki, A. Kaleta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Toruń-Warszawa 1998, s. 313-318.
 
16) Przemiany w społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej [w:] Zarządzanie w przemyśle teoria i praktyka wyzwania XXI wieku, red. A. Jankowska-Klapkowska, M. Księżyk, A. Peszko, Komitet Organizacji i Zarządzania Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 1999, s. 113-122.
 
17) Nowe formy przedsiębiorczości w ocenie społeczności lokalnej. Na przykładzie SSE EURO –PARK w Mielcu [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999, s. 99-106.
 
18) Rola instytucji pozarządowych w polskiej społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej, politycznej i ekonomicznej [w:] Transkordonne spiwrobitnictwo u polietnicznich regionach schidnoj ta piwdenno-schidnoj Ewropi, Bukowinskij Politologicznij Centr, Biuro Zicpiwrobitnictwa w Ukraini Fondu F. Eberta, Czerniwci 1999, s. 52-58.
 
19) Przyczyny gospodarki nieformalnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej, cz. 1, red. Cz. Glinkowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s. 338-343.
 
20) Socjotechniczne aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w warunkach zmiany społecznej [w:] Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999, s. 272-276.
 
21) Zmiany struktury kierunków kształcenia zawodowego w okresie transformacji systemowej na przykładzie województwa rzeszowskiego [w:] Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską, red. D. Fic, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1999, s. 229-236.
 
22) Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w kształtowaniu więzi społecznych [w:] Straż ogniowa w środowisku lokalnym, red. W. Tabasz, T. Chrobak, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 1999, s. 52-57, (współautor E. Moczuk).
 
23) Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład przedsiębiorczości w procesie przemian społeczno-gospodarczych [w:] Pibprijemnictwo ta rozwitok spiwrobitnictwa w Ewroregioni Karpati, red. I. Bakuszewicz, K. Kaszuba, Institut Regionalnich Doslidżen Nacionalnoi Akademii Nauk Ukraini, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszowski Małopolski Instytut Gospodarczy, Termopil-Rzeszów 2000, s 54-62.
 
24) Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 520-527.
 
25) Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w regionie rzeszowskim w kontekście integracji z Unią Europejską, „Miscellanea Oeconomicae”, Przedsiębiorczość w regionie w świetle wejścia do Unii Europejskiej, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 89-96.
 
26) Życie codzienne bezrobotnych [w:] Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2000, s. 239-246.
 
27) Znaczenie zwyczajów i obyczajów w życiu człowieka i integracji społeczności lokalnej, Zeszyty Wiejskie III, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź 2001, s. 114-127
 
28) Społeczno-ekonomiczne zmiany w wiejskiej społeczności lokalnej [w:] Zarządzanie lokalne w gminie i powiecie, red. B. Budzisz, A. Mirończuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2001, s. 9-16.
 
29) Przejawy gospodarki nieformalnej w Polsce lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [w:] Socjologia gospodarki. Wybrane obszary badawcze, red. S. Partycki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2001, s. 103-120.
 
30) Causes of Informal Economy in Poland in the Nineties [in:] Civil Society and Social Development, Proceedings of the 6-th Biennial European IUCISD Conference in Krakow 1999, Peter Lang AG European Academic Publishers Bern. Berlin. Bruxelles. Frankfurt am Main. New York. Oxford. Wien 2001, s. 293-304.
 
31) Razwitje sjelskich regionow w Polsze na rubierze tysjaczaletija [w:] Informoenergeticzni technołogii adaptacijnich procesiw żittedialnosti na poczatky III-go tisjaczolittja, Zbirnik naukowich prac, ZAT „ETNWF” KOŁO”, Kijew-Kriwij Rig, 2001, s. 91-102.
 
32) Uwarunkowania zmian na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską „Gospodarka Administracja Samorząd” 2001, nr 4-5, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl, s. 42-47.
 
33) Analiza wielkości i struktury bezrobocia w rejonie mieleckim na tle województwa rzeszowskiego i Polski w latach 1990-1998, „Gospodarka Administracja Samorząd” 2001, nr 6, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl, s. 8-29.
 
34) Czynniki stymulujące i destabilizujące rozwój społeczności lokalnych funkcjonujących w warunkach społecznej gospodarki rynkowej [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. 2, red. S. Partycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2002, s. 172-177.
 
35) Zjawiska nowej racjonalności w społecznościach lokalnych [w:] Polityka regionalna i edukacyjna wobec dysproporcji rozwojowych polskiej przestrzeni, red. J. Brdulak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyt Naukowy nr 5, Warszawa 2002, s. 79-83.
 
36) Integracja i dezintegracja struktur organizacyjnych [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 378-384.
 
37) Czynniki sprzyjające i niesprzyjające restytucji społeczności lokalnych w dobie globalizacji [w:] Ekonomiczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, B. Piechowicz, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 295-306.
 
38) Znaczenie lokalizmu w procesie globalizacji [w:] Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość, red. J. Kaliński, K. Kaszuba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Rzeszów 2002, s. 83-98.
 
39) Zmiany jakościowe w pracy socjalnej w okresie przemian społeczno-gospodarczych [w:] Wielowymiarowość pracy socjalnej, red. K. Frysztacki, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2002, s. 111-120.
 
40) Problemy restrukturyzacji obszarów wiejskich a rozwój samorządności społeczności lokalnych [w:] Prawne i społeczne aspekty rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce i na Ukrainie, Zeszyt Naukowy nr 8, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2002, s. 221-233.
 
41) Analiza wielkości i struktury bezrobocia lokalnego na tle regionu i Polski w latach 1990-1998 [w:] Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia, red. P. Bartkowiak, Cz. Glinkowski, Prace Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Zeszyt Naukowy nr 1, Kalisz 2002, s. 120-131.
 
42) Bilans strat i zysków Specjalnych Stref Ekonomicznych na przykładzie SSE EURO PARK Mielec [w:] Strefy uprzywilejowania w polskiej polityce gospodarczej, red. J. Brdulak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyt Naukowy nr 6, Warszawa 2003, s. 81-89.
 
43) „Rynek Pracy” o sytuacji młodzieży na rynku pracy, Badania Naukowe nr 2, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce 2003, s.139-156. (współautor E. Moczuk)
 
44) Rola socjologii w kształceniu ekonomistów w wyższych szkołach państwowych i niepaństwowych [w:] Socjologia w szkołach wyższych w Polsce, red. K. Szafraniec, W. Wincławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 2003, s. 301-311.
 
45) Wpływ gospodarki nieformalnej na nierówności społeczne [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania ekonomiczne, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 2, Rzeszów 2003, s. 153-166.
 
46) Zasoby ludzkie w procesie restrukturyzacji [w:] Zarządzanie zmianą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw, red. Cz. Glinkowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 81-97.
 
47) Aktywność społeczności lokalnych w okresie transformacji systemowej w Polsce [w:] Człowiek a rynek, t. 1, red. S. Partycki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, s. 384-388.
 
48) Podstawy i rozwój koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech, Zeszyt Naukowy nr 6, Wyższa Szkoła Celna, Warszawa 2004, s. 130-142. (współautor S. Wesołowski).
 
49) Polityka społeczna w społecznej gospodarce rynkowej [w:] Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, red. K. Wódz, K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004, s. 63-78.
 
50) Globalizacyjne i integracyjne determinanty konkurencyjności zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie zamianą. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w strategii rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowo-wschodniej, red. Cz. Glinkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 55-66.
 
51) Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 4, Rzeszów 2004, s. 227-238.
 
52) Wkład programów unijnych w stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych – przykład rejonu Mielca [w:] Absorpcja unijnych środków finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich, red. M. Wójcik-Augustyniak, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 166-178.
 
53) Społeczna gospodarka rynkowa w obliczu integracji europejskiej i globalizacji [w:] Rola państwa w życiu społeczno-gospodarczym, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, (współautor S. Wesołowski), s. 69-78.
 
54) Niemieckie i polskie doświadczenia społecznej gospodarki rynkowej w obliczu integracji europejskiej i globalizacji, „Ius Et Administratio”, Zeszyt Naukowy nr 4, Universitas Ressoviensis, Rzeszów 2004, s. 211-241.
 
55) Percepcja modelu społecznej gospodarki rynkowej w świadomości społecznej transformujących się społeczeństw [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne, red. S. Swadźba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 537-550.
 
56) Znaczenie czynnika społecznego w gospodarce według społecznej nauki kościoła [w:] Religia a gospodarka, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, s. 141-146.
 
57) Ład społeczno-gospodarczy w procesie globalizacji [w:] Socjalno-ekonomiczna transformacja suspilstwa w umowach głobalizacji, Melitopolski Institut Dierżawnogo ta Municipalnogo Uprawlinnia Gumanitarnogo Uniwersitetu „ZIDMU”, Melitopol 2005, s. 29-31.
 
58) Czynniki wpływające na dyfuzję innowacji w obszarach wiejskich w warunkach integracji z UE [w:] Ekonomiczne i społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską dla rolnictwa i obszarów wiejskich, red. B. Piechowicz, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2005, s. 328-335.
 
59) Podstawy polityki społecznej w społeczeństwie globalnym [w:] Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, seria wydawnicza „Problemy Pracy Socjalnej”, red. J. Grotowska-Leder, K. Faliszek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005, s. 51-60.
 
60) Jakość kapitału ludzkiego w społeczeństwie informacyjnym w perspektywie globalnej i lokalnej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny cz. 1, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 6, Rzeszów 2005, s. 399-409.
 
61) Bezpieczeństwo socjalne w społecznej gospodarce rynkowej [w:] Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. B. Nogalski, J. Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2005, s. 99-105.
 
62) Czynniki stymulujące i destabilizujące rozwój społeczności lokalnych, „Wójt i jego gmina” 2005, nr 6, Warszawa, s. 27-31.
 
63) System społeczno-gospodarczy w państwach Unii Europejskiej [w:] Naukowi probliemi rozwitku suspilstwa z tranzitiwnoju ekonomikoju, Melitopolski Institut Dierżawnogo ta Municipalnogo Uprawlinnia Gumanitarnogo Uniwersitetu „ZIDMU”, Melitopol 2005, s. 147-150.
 
64) Wieś w perspektywie zmiany społecznej, Zeszyty Wiejskie X, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005, s. 222-234.
 
65) Od wiejskich wspólnot lokalnych do zbiorowości terytorialnych [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 482-488.
 
66) Elementy polityki społecznej w modelu społecznej gospodarki rynkowej na poziomie lokalnym [w:] Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, red. Cz. Skowronek, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 139-154.
 
67) Lokalizm w perspektywie globalizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 8, Rzeszów 2006, s. 129-136.
 
68) Zróżnicowanie funkcji społecznych i aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi (na przykładzie powiatu mieleckiego) [w:] Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich, red. A. Rak, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 23-34.
 
69) Rola instytucji okołobiznesowych w polskiej społeczności lokalnej w dobie zmiany społecznej [w:] Ewropiejskij sektor ekonomicznogo rozwitki, Dnipropietrowskij Uniwersitet Ekonomiki ta Prawa, Dnipropietrowsk 2007, 168-177.
 
70) Zagrożenie bezrobociem a bezpieczeństwo zatrudnienia. Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach 1996-2006 [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2007, s. 191-202.
 
71) Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach 1996-2006 [w:] Nowoczesność i ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 2, red. S. Partycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, s. 391-396.
 
72) Społeczna ocena przedsięwzięć innowacyjnych zwiększających konkurencyjność w skali lokalnej [w:] Innowacje a konkurencyjność gospodarki, red. M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 213-225.
 
73) Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu [w:] Agroturystyka moda czy potrzeba? red. G. A. Ciepiela, J. Sosnowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 171-179.
 
74) Społeczna ocena transformacji systemowej w kontekście nierówności społecznej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 10, Rzeszów 2007, s. 158-173.
 
75) Zmiany społeczne na obszarach wiejskich [w:] Ogólne problemy rozwoju grup producenckich, red. K. Łęczycki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 12-24.
 
76) Konwergencja wiejskości i miejskości w okresie transformacji systemowej na przykładzie powiatu mieleckiego [w:] Wybrane aspekty transformacji systemu ekonomiczno-społecznego Podkarpacia. Monografia regionu podkarpackiego, Wyższa Szkoła Bankowa OLIMPUS w Warszawie Filia w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2007, s. 165-176.
 
77) Zagraniczna emigracja zarobkowa na obszarach wiejskich Podkarpacia [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 347-361.
 
78) Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 12, Rzeszów 2008, s. 279-296.
 
79) Uniwersalizacja kultury w wiejskiej społeczności lokalnej [w:] Kultura a rynek, t. 2, red. S. Partycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 421-427.
 
80) Kierunki i warunki kształcenia na niepublicznych uczelniach Podkarpacia, Zeszyt Naukowy nr 5, Collegium Varsoviense, Warszawa 2008, s. 113-131.
 
81) Instytucje społeczne w środowisku wiejskim, Institucjonalnyj wektor ekonomicznogo rozwitku. Zbirnik naukowich prac, wyp. 1 (2), Melitopolskij Institut Dierżawnogo ta Municipalnogo Uprawlinija Kłosicznogo Priwatnogo Uniwersiteta, Melitopol 2008, Ukraina s. 167-173.
 
82) Wykształcenie jako wyzwanie dla młodzieży wiejskiej [w:] Wartości i postawy młodzieży wiejskiej, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 39-51.
 
83) Sfera sacrum i profanum w obrzędach przejścia i świąt kościelnych w społeczności wiejskiej i miejskiej na tle aktualnej zmiany społecznej, Socjologia Religii, t. 7, Sacrum i profanum w codziennym życiu rodziny polskiej na tle aktualnej zmiany społecznej, red. J. Baniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2009, s. 121-143.
 
84) Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności lokalnej [w:] E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 2, red. S. Partycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, s. 289-296.
 
85) Współczesne problemy dostosowań instytucjonalnych w skali globalnej, krajowej i lokalnej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 14, Rzeszów 2009, s. 154-171.
 
86) Unifikacja standardu warunków mieszkaniowych na wsi i w mieście na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu, Zeszyty Wiejskie nr 14, Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Łódź 2009, s. 173-184.
 
87) Bezpieczeństwo pracy w wiejskich społecznościach lokalnych [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie w warunkach ryzyka kryzysu gospodarki światowej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2009, s.
 
88) Szanse aktywizacji bezrobotnych na lokalnym rynku pracy jako wyzwanie polityki gospodarczej i społecznej [w:] Aktywizacja – Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, red. K. Wódz, K. Faliszek, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2009, s. 29-50.
 
89) Od kategorii społecznej imienia Krystyna - do ruchu społecznego? Zeszyt Naukowy nr 7, Collegium Varsoviensis, Warszawa 2009, s. 132-144.
 
90) Zmiana społeczna w wymiarze lokalnym lokalnej [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, s. 366-377.
 
91) Wybrane aspekty życia religijnego mieszkańców wsi w odniesieniu do miasta w perspektywie zmiany systemowej [w:] Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej, red. S, H. Zaręba, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 185-200.
 
92) Jak stworzyć silny ruch społeczny? Integracja kobiet o imieniu Krystyna [w:] Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje, red. A. Chybicka, N. Kossakowska-Berezecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 195-212.
 
93) Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 17, Rzeszów 2010, s. 252-264.
 
94) Wpływ nowoczesnych środków przekazu, łączności i komunikacji na życie społeczne w wiejskiej społeczności lokalnej [w:] Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. Mucha, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2010, s. 399-410.
 
95) Społeczno-humanizacyjne funkcje parafii wiejskiej w okresie transformacji systemowej [w:] W poszukiwaniu sensu życia. O religii, moralności i społeczeństwie, red. J. Baniak, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2010, s. 328-342.
 
96) Formy pomocy instytucjonalnej w rozwiązywaniu problemów lokalnego rynku pracy na przykładzie powiatu mieleckiego [w:] Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne?, red. A. Kurzynowski, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Radom 2010, s. 246-266.
 
97) Kierunki przemian wiejskich społeczności lokalnych w ponowoczesnym społeczeństwie [w:] Co nurtuje uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej, red. W. Misiak, Difin, Warszawa 2010, s. 107-126.
 
98) Role społeczne kobiet wiejskich w perspektywie zmiany systemowej [w:] Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, red. M. Frąckowiak-Sochańska, S. Królikowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 308-338.

99) Instytucje i media w układach kultury wiejskich i miejskich środowisk, „Roczniki socjologii wsi” nr 29, Warszawa 2010 s. 99-120.

 
100) Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 18, Rzeszów 2011, s. 69-84.
 
101) Od społeczeństwa więzi do społeczeństwa kontaktu [w:] Społeczeństwo sieci gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, s. 304-315.
 
102) Miejsce kultury tradycyjnej w życiu społeczności lokalnych regionu Podkarpacia [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. t. 3. Tradycja w kontekstach społecznych, red. J. Styk, M. Dziekanowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, 199-212.
 
103) Demokracja a rynek, równość a wolność [w:] Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy turbulencje perspektywy, red. Lech. Zacher, Difin, Warszawa 2011, s. 89-108.

104) Instytucje społeczne w wiejskiej przestrzeni społecznej [w:] Acta Universitatis Lodziesis, Folia Sociologica 37, 2011, s. 27-48.

105) Nowi ubodzy jako wybrakowani konsumenci [w:] Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, red. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2012, s. 97-120.

106) Dywersyfikacja modernizacji środowisk wiejskich, [w:] Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, tom2 Modernizacja, red. Michał Wodniak. Wodniak Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012, s. 255-281.

107) Przemiany więzi społeczeństwa w kontekście postępu cywilizacyjnego [w:] Wirtualizacja problemy, wyzwania, skutki, red. Lech W. Zacher, Poltex, Sp. z o.o., Warszawa, s. 469-490.

108) Nowe kulturowe ruchy społeczne jako funkcja społeczeństwa obywatelskiego [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, red. Sławomir Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 365-372.

109)  Ruch społeczny Krystyn w perspektywie sieci społecznej [w:] Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Sławomir Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 225-233.

110) Od społeczeństwa więzi do społeczeństwa kontaktu [w:] Lublin 2020. Cztery oblicza miasta, red. Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 47-70.

111) Fenomen Krystyn. Przykład integracji kobiet w ekspresywnym ruchu społecznym [w:] Historia społeczna – kultura – spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. Dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz, red. Janusz Gmitruk, Grażyna Kopeć, Piotr Matusak, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2014, s. 493-506.

112) Trendy procesów wychowania i wykształcenia w środowisku wiejskim [w] Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia – Praca Pracodawca, red. Stanisław Lis, Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów 2014.

113) Wieś współczesna w tyglu przemian społeczno-ekonomicznych [w:] Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, red. Jolanta Grotowska-Leder, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 141-158.

114)Społeczności trzeciego wieku między sferą realną a wirtualną [w:] E-gospodarka w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraźniejszość i przyszłość, red. Roman Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 317-332.

Czytaj dalej: Załącznik 3.
Newsletter

projekt i realizacja: BigCom