strona główna » Co ona robi » Praca organizacyjna
Praca organizacyjna
 Pełniłam następujące funkcje w strukturach uczelnianych:

W 1987 roku reprezentowałam młodych pracowników Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie w składzie Rady Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

                W 1996 roku powierzono mi funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Marketingu i Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej do spraw praktyk studenckich, sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Politechnice Rzeszowskiej i członka redakcji „Gazety Politechniki Rzeszowskiej”.

W latach 1997-2000 pełniłam dwie funkcje: zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i prodziekana Wydziału Socjologicznego Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Wydziału Historyczno-Socjologicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1997 roku zostałam powołana w skład Senatu Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

W latach 1999-2000 w ramach programu SOKRATES koordynowałam współpracę Instytutu Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z Fachhochschule w Bielefeld w Niemczech i z Uniwersytetem w Bangor w Wielkiej Brytanii.

W latach 2004-2013 byłam członkiem Komisji Badań Naukowych i Rozwoju Kadry na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W roku akademickim pełniłam 2011/2012 roku pełniłam funkcję rektora w Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu.

Od 2016 jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 

Byłam współorganizatorem 17 konferencji naukowych na Politechnice Rzeszowskiej, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i na Uniwersytecie Rzeszowskim:

- Rzeszów, 1995 rok - „Problemy przekształceń własnościowych w procesie transformacji gospodarczej”, Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska (sekretarz Komitetu Organizacyjnego),

- Rzeszów, 1996 rok – „Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wiejskich regionów turystycznych Małopolski Wschodniej”, Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska (sekretarz Komitetu Organizacyjnego),

– Rzeszów, 1998 rok - „Problemy etniczne na pograniczu południowo-wschodnim”, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (sekretarz Komitetu Organizacyjnego),

– Rzeszów, 1998 rok - „Praca socjalna - doświadczenia polsko-niemieckie”, Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (sekretarz Komitetu Organizacyjnego),

– Czudec, 1999 rok - „Konflikty społeczne w Polsce w latach 1990-1999” Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (sekretarz Komitetu Organizacyjnego),

- Boguchwała, 1999 rok – „Po X latach transformacji - Społeczeństwo polskie z perspektywy antropologii społecznej”, IX Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie (sekretarz Komitetu Organizacyjnego),

- Rzeszów, 2002 rok - „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Rzeszowie (sekretarz Komitetu Organizacyjnego),

- Rzeszów, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 rok - „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski (członek Komitetu Organizacyjnego).

            Prowadziłam obrady konferencji, w grupach roboczych i sekcjach oraz pełniłam rolę moderatora i podczas 28 konferencji naukowych i członka Komitetu Naukowego w 8 konferencjach naukowych.

            W 2000 roku byłam sekretarzem Komitetu Organizacyjnego XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Los i wybór. Geneza i perspektywy społeczeństwa polskiego”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie i Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie.

            W 2012 roku byłam pomysłodawcą i organizatorem interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie?”, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.

            W 2016 roku byłam pomysłodawcą i organizatorem interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Forum mediów regionalnych. Jubileusz 20 lecia Miesięcznika „Echo Rzeszowa” (250 wydanie)”, Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.

W latach 1983-1987 byłam członkiem Ogólnopolskiej Rady Nauk Społecznych Zrzeszenia Studentów Polskich integrującej studenckie koła naukowe z zakresu nauk społecznych. Uczestniczyłam w sesjach studenckich kół naukowych oraz w pięciu dwutygodniowych Letnich Szkołach Nauk Społecznych organizowanych przez ORNS w 1983 roku w Olsztynie, w 1984 roku w Lublinie, w 1985 roku w Toruniu, w 1986 i 1987 roku w Cieszynie. Podczas LSNS w Toruniu pełniłam funkcję przewodniczącej komisji programowej.

Współpracowałam ze studenckim ruchem naukowym jako:

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów na Wydziale Ekonomicznym w Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie; organizator czterech obozów naukowych dla studentów ze SKNE: Gdańsk 1984, Brzóza Królewska 1985, Wysowa 1986, Ożanna 1987; opiekun studentów ze SKNE biorących udział w VI Turnieju Wiedzy Ekonomicznej „Gospodarka i my” organizowanym przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Radę Uczelnianą Zrzeszenia Studentów Polskich AE w Poznaniu i Zarząd Okręgowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu w 1988 roku.

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, organizator badań naukowych ze studentami ze SKNME w ramach grantu z Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. „Oceny społeczno-ekonomicznej funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu” w 1996 roku.

- opiekun Sekcji Polityki Społeczno-Gospodarczej (od 2008 Sekcji Społeczności Lokalne) Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizator obozu naukowego w Mielcu dla studentów ze SKNE w 2006 roku.    

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W latach 1998-2005 pełniłam funkcję skarbnika Zarządu Oddziału PTS w Rzeszowie. Od 2002 roku jestem członkiem Zarządu Sekcji Polityki Społecznej PTS. Od 2006 roku jestem członkiem Oddziału PTS w Warszawie. W latach 2011-2015 roku byłam członkiem Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Krajowym PTS.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1983-1987 pełniłam funkcję członka Rady Programowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie. W latach 1995-1998 byłam członkiem komisji oceniającej prace regionalnego etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE. Od 1996 roku pełniłam funkcję członka Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie. W latach 2005 roku byłam przewodniczącą koła PTE na Wydziale Ekonomii UR. Od 2005 roku pełniłam funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie. W 2001, 2005, 2010 roku byłam delegatem na Zjazd Krajowy PTE. W latach 2010-2015 roku pełniłam funkcję prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie, a od 2015 wiceprezesa.

Od 2005 do 2008 roku współpracowałam z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie jako ewaluator warsztatów prowadzonych w ramach programów „Ekonomia w szkole” i „Moje finanse” dla nauczycieli przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych i programu „Ekonomia na co dzień” dla nauczycieli gimnazjów oraz programu „Od grosika do złotówki” dla nauczycieli nauczania początkowego.

Od 2013 roku jestem członkiem Rady Naukowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jestem członkiem założycielem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik” w Mielcu. Od 2015 roku pełnię w nim funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Jestem członkiem założycielem Stowarzyszenia Ochrony Pracy. Od 2017 roku pełnię w nim funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Od 2016 r. zostałam powołana przez Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na  członka Zespołu Specjalistycznego  w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowującego Program współpracy MNiSW z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, będącego jednym z filarów Społecznej Odpowiedzialności Nauki, czyli tzw. Strategii Jarosława Gowina.

 

28.10.2016 r. ogłaszałam program wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z wicepremierem Jarosławem Gowinem, ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w MNISzW w Warszawie.

 

4.09.2018 r. uczestniczyłam w konsultacjach ustawy o centrum usług społecznych w siedzibie kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom